Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea unei companii de consultanță pentru acordarea suportul consultativ grupurilor de femei la accesarea granturilor pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor

Obiectivul general al Proiectului de Reziliență Rurală este îmbunătățirea bunăstării populației rurale a Moldovei și reducerea sărăciei. Obiectivul de bază al dezvoltării Proiectului este de a consolida reziliența și de a îmbunătăți oportunitățile economice de securitate și siguranță alimentară pentru zonele rurale sărace, vulnerabilitatea la schimbările climatice, creșterea competitivității și reducerea fluxului de migrație din zonele rurale.

Una din activitățile Proiectului este orientată spre oferirea suportului investițional complex (financiar și consultativ) pentru grupurile de femei în dezvoltarea afacerilor inițiate și administrate de acestea, din localitățile rurale ale Republicii Moldova (Proiectul pilot pentru femei).

 

Pentru implementarea acestor activități, UCIP IFAD va lansa un apel pentru a identifica femeile antreprenoare care sunt interesate în cooperare/asociere în grupuri de femei, în dezvoltarea afacerilor post-recoltare, ce reiese din activitățile lor de producere, și ulterior aplicare la finanțare în cadrul PRR.

Totodată, UCIP IFAD va selecta un prestator de servicii de consultanță care va acorda suport grupurilor de femei identificate la pregătirea și completarea cererii de aplicare pentru finanțare.

Cu suportul Prestatorului de servicii, care urmează a fi selectat, grupurile de femei vor fi asistate pentru înregistra ca persoane juridice sub orice formă organizatorico-juridică. Membrii grupului vor fi femeile antreprenoare care desfășoară la scară mică o activitate economică similară în domeniul agricol de producere și  dețin în proprietate și/sau arendă terenuri cu o suprafață mai mică de 10 ha.

În susținerea grupurilor de producători formate de femei, Proiectul va acorda suport financiar sub formă de grant, în sumă maximă de 8.000 USD per grup, pentru inițierea /dezvoltarea afacerilor agricole post recoltare și afaceri aferente agriculturii. Serviciile de asistență consultativă sunt proiectate pentru a facilita accesul la grantul Proiectului și finanțarea aproximativ a cca. 8 grupuri de femei.

 I.                   Activitățile cheie

Prestatorul ce urmează a fi selectat va fi responsabil de acordarea asistenței la înregistrarea grupului de femei (identificate de UCIP IFAD), suport la etapa de formulare a ideilor viabile de investiții, consultări privind pregătirea pachetului de documente pentru obținerea finanțării în cadrul Proiectului, și va realiza următoarele sarcini:

1.  evaluarea nevoilor fiecărui membru participant al grupului (nevoile de cunoștințe/asistență tehnică, cât și nevoile financiare, activele/investițiile),

2.  acordarea consultanței pentru consolidarea abilităților de afaceri, inclusiv activitățile de grup, adoptarea tehnologiilor inteligente prielnice mediului etc,

3.  suport la înregistrarea grupului de femei, sub orice formă organizatorico-juridică, în scop de dezvoltare a investiției identificate,

4.  suport în identificarea tehnologiilor, echipamentelor și materialelor necesare în vederea dezvoltării afacerii grupului, eligibilă pentru finanțare,

5.  elaborarea planului de afaceri pentru entitatea grupului de femei, care va include o evaluare de referință a solicitantului/ entității grupului de femei și a membrilor acestuia, a investiției propuse și a obiectivelor care trebuie atinse pe durata de viață a proiectului investițional.

6.  suport la completarea documentelor relevante aplicării (declarații, formulare, etc., (după caz), ghidare în procesul de colectare a documentelor care să confirme eligibilitatea candidaților și a altor documente conform solicitărilor.

 

Etapele pentru implementarea sarcinilor menționate sunt următoarele:

1.  UCIP IFAD va lansa un apel de recepționare a expresiilor de interes de la grupuri de femei,  care intenționează să se coopereze într-o entitate juridică, membrii cărora au activități similare, aceleași probleme și urmăresc scopuri comune de dezvoltare, intenționează să dezvolte în comun o investiție post recoltare și să aplice la finanțare în cadrul Proiectului.

2.  UCIP IFAD va prezenta Prestatorului lista potențialelor grupuri de femei identificate,  pentru acordarea suportului si asistentei tehnice prevăzute de TdR.

3.  În baza listei Prestatorul va începe evaluarea necesităților de suport pentru grup, cât și nevoile fiecărui membru participant al grupului. Evaluarea necesităților va include atât nevoile de cunoștințe/asistență tehnică (asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacităților, cunoștințelor, competențelor, rolurilor și aranjamentelor administrative care ar favoriza formarea/consolidarea ulterioară a grupului și adoptarea activităților de reziliență la schimbările climatice), cât și nevoile financiare, activele/investițiile care vor servi drept bază pentru aplicare la finanțare de granturi pentru proiectul investițional. În acest scop Prestatorul va elabora un chestionar în care vor fi înregistrate toate constatările și nevoile fiecărui membru participant al grupului identificat, care vor servi drept ghidare pentru Prestator la elaborarea Planului de afacere a grupului și dezvoltarea activităților.

4.  Odată ce au fost identificate necesitățile, Prestatorul va oferi grupului de femei suport consultativ și tehnic la consolidarea abilităților de afaceri, înregistrarea grupului de femei, în identificarea tehnologiilor, echipamentelor și materialelor necesare în vederea dezvoltării afacerii grupului, elaborarea planului de afaceri și pregătirea cererilor de finanțare.

5.  Completate corespunzător cu suportul Prestatorului, cererile de finanțare, inclusiv planul de afaceri și documentele solicitate vor fi prezentate UCIP IFAD.

6.  UCIP IFAD va înregistra cererile entității înregistrate a grupului de femei la data depunerii, va verifica prezența tuturor documentelor, va evalua eligibilitatea acestora și va prezenta pentru aprobare Comitetului de Aprobare a Granturilor.

7.  După aprobarea de către Comitet a cererilor de finanțare, UCIP IFAD va semna cu Prestatorul un act de primire-predare a serviciilor în baza căruia UCIP IFAD va achita integral serviciile prestate conform sarcinilor.

II.          Cerințe minime de eligibilitate:

  1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova,
  2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de extensiune, consultanță, instruire, planificarea afacerii, alte similare sarcinii;
  3. Echipă de experți: 1 lider de echipă, 1 expert în business agricol și finanțe (responsabil de acordarea serviciilor de consultanță).

Important!

Nu se vor admite la concurs companiile care:

a.  nu și-au îndeplinit obligațiunile și sarcinile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;

b.  sunt implicate deja în 3 raporturi contractuale în derulare cu UCIP IFAD.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

  1. Experiență în prestarea serviciilor de consultanță, instruire și planificarea afacerii, alte similare sarcinii pentru antreprenorii din mediul rural

(nr. contracte în ultimii 3 ani, minim 2 contracte)

 

25

     2. Experiența în prestarea serviciilor de consultanță, instruire, planificarea afacerii, altele similare sarcinii, în cadrul proiectelor de finanțare internaționale (IFAD, UNDP, UN, BEI, EBRD etc.),

(nr. contracte în ultimii 3 ani, minim 1 contract).

 

25

Echipa de experți:

1.  Lider de echipă - responsabil de planificarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea și raportarea activităților

a)    Experiență generală

Experiență profesională în poziții de conducere ca lider de echipă (nr. contracte în ultimii 3 ani, minim 1 contract).

b)   Experiența specifică

Experiență de lucru în activități privind cooperarea, asocierea fermierilor, crearea grupurilor de producători de orice formă asociativă

(nr. de grupuri de producători create în ultimii 3 ani,

minim 1 contract/grup de producători).

 

25

2. Expert în business agricol și finanțe - responsabil de evaluare și consultanță, consolidarea abilităților de afaceri, identificarea investiției pentru finanțare din grant, elaborarea planurilor de afaceri, etc.

a)    Experiența generală conform domeniului de competență

Studii în domeniul finanțe/ business și administrare

(nr. ani experiență, minim 5 ani)

b)   Experiența specifică

Experiență demonstrată în activități de consultanță, instruire în domeniul businessului agricol, în ultimii 3 ani

(nr. planuri de afaceri elaborate – minim 10/instruiri în calitate de formator – min 3 activități).

 

25

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 20/21 PRR.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 16.03.2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md