Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea unei companii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021 – 2030

 


  

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), o atenție deosebită este atribuită sporirii capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, ce le va permite să depășească provocările critice de mediu, prin investiții într-o infrastructura rurală productivă.

 

La moment MADRM a inițiat procesului de elaborare a noii Strategii pentru dezvoltarea sectorului agricol și mediului rural, începând cu anul 2021. Noua Strategie va contribui la implementarea pilonului 1 și 4 al Strategiei Naționale de Dezvoltare ,,Moldova 2030", respectând angajamentele privind implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, și adaptarea acesteia la necesitățile de dezvoltare a sectorului, Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, asigurând, în același timp, continuitatea activităților prevăzute în actuala Strategie, cum ar fi;

 • reducerea nivelului de sărăcie în mediul rural, prin crearea condițiilor favorabile pentru majorarea veniturilor celor mai săraci membri ai societatii rurale;
 • Creșterea competitivității sectorului agroalimentar,;
 • adaptarea producătorilor agricoli la schimbările climaterice;
 • stimularea creșterii activităților agricole strategice si de afaceri in mediul rural.

La elaborarea unei noi strategii de dezvoltare durabilă urmează să se utilizeze o abordare complexă a sectorului, ghidând dezvoltarea domeniilor economic, de mediu și rural, respectiv dezvoltarea acestora pe termen lung.

 

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unei companii de consultanță, sau a unui consorțiu de organizații cu experți calificați în domeniu (în continuare numit prestator), care în conlucrare cu un expert internațional selectat și contractat de oficiul  central IFAD vor presta următoarele servicii:

 1. Evaluarea gradului de implementare a Strategiei Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014–2020 -  realizări/eșecuri/impedimente, cu argumente exhaustive privind acțiunile nerealizate ;
 2. Elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021 – 2030.

Scopul elaborării acestor documente rezidă în identificarea acțiunilor ce vor asigura dezvoltarea durabilă a sectorului și a unui management eficient al resurselor naturale aferente acestuia – reper important în identificarea problemelor majore din sector, dar și a unor soluții optime pentru rezolvarea acestora.

 

I.  Criterii minime de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:

 • Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova sau consorțiu de persoane juridice, disponibilă să presteze serviciile solicitate conform prezentului Termen de Referință.
 • Experiență generală – Experiență în prestarea serviciilor în cel puțin unul din următoarele domenii: cercetări macroeconomice, consultanță, elaborare studii, documentelor de politici în domeniul agriculturii (Minim acceptabil – 5 ani);
 • Experiență specifică - Prestatorul sau membrii echipei de experți au participat, in ultimii 3 ani, la elaborarea a cel puțin un document de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului: strategie, program, foaie de parcurs, (Minim acceptabil – 3 contracte);
 • Echipa de experți propuși pentru prestarea serviciilor cu experiență profesională de cel puțin 10 ani.

II.                 Componența și cerințele de calificare a echipei de experți:

 • Liderul echipei;
 • Expert în  economie, finanțe, administrarea afacerii;
 • Expert din domeniul politicilor agricole și dezvoltare rurală;
 • Expert din domeniul protecției mediului.

 

 

Cerințe de calificare pentru personalul cheie:

Liderul echipei:

1.        Studii superioare în Economie, Management, Finanțe, Statistică;

2.       Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul managementului proiectelor; cercetărilor macroeconomice, dezvoltare economică, comerț extern, aspecte sociale etc.;

3.       Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate, a documentelor de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului (strategii, programe, foaie de parcurs, (minim acceptabil 1 document), elaborate în ultimii 3 ani.

4.       Cunoașterea limbii engleze

 

Expert în științe economice:

1.        Studii superioare în domeniul științelor economice;

2.       Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul cercetărilor, elaborarea documentelor de politici în domeniul agriculturii

3.       Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate, a documentelor de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului în domeniul agricol (strategii, programe, foaie de parcurs, (minim acceptabil 1 document), elaborate în ultimii 3 ani.

4.       Cunoașterea limbii engleze

 

Expert în domeniul politici agricole:

1.         Experiență în domeniul cercetării politicilor agricole și dezvoltare rurală;

2.         Experiență de cel puțin 10 ani în prestarea serviciilor de consultanță, în efectuarea analizei politicilor domeniului agricol și dezvoltare rurală;

3.         Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate, expertiză în cercetare, advocacy și a documentelor de politici de dezvoltare pentru instituțiile statului (strategii, programe, foaie de parcurs, (minim acceptabil 1 document).

4.         Cunoștințe privind politicile agricole în UE și a cerințelor Acordului de asociere UE-RM;

5.         Cunoașterea limbii engleze

 

Expert în domeniul protecției mediului:

1.                   Studii în domeniul ecologiei și protecția mediului;

2.                   Experiență de cel puțin 10 ani în domeniul ecologia și protecția mediului;

3.                   Experiență în expertiză și cercetare, evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a activității agricole, în ultimii 5 ani (minim acceptabil 1 document).

4.                   Cunoașterea limbii engleze.

 

I.                    Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1.      Experiența generală a companiei;

30

Experiență în prestarea serviciilor în cel puțin unul din următoarele domenii: cercetări macroeconomice, consultanță, elaborare studii, documentelor de politici în domeniul agriculturii

(Minim acceptabil – 5 ani)

10

 

20

2.      Experiență specifică a companiei in prestarea serviciilor similare

30

Prestatorul sau membrii echipei de experți au participat, in ultimii 3 ani, la elaborarea a cel puțin un document de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului: strategie, program, foaie de parcurs

 (Minim acceptabil – 3 contracte)

30

3.      Experiența echipei implicate pentru prestarea serviciilor solicitate*

40

3.1   Liderul echipei;

3.2   Expert în  economie, finanțe, administrarea afacerii;

3.3   Expert din domeniul politicilor agricole și dezvoltare rurală;

3.4   Expert din domeniul protecției mediului.

(Minim acceptabil – 10 ani)

10

10

10

10

*Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, numarul total al anilor de experiență și experiența specifică solicitată la concurs, conform punctului II din prezentul anunț.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul UCIP IFAD în rubrica Achiziții, Licitația 31/20 PRRECI.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 27.07.2020, ora 9:00.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației prezentate în formularul de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md