Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă

 


 

 

Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și implementat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD (UCIP IFAD), efectuează monitorizarea anuală a beneficiarilor proiectului pentru a evalua situația acestora la finalul anului de raportare 2019.

Pentru a facilita procesul de colectare a datelor, UCIP IFAD va contracta în bază de concurs o companie pentru prestarea serviciilor de colectare a datelor de la beneficiarii proiectului, pe un eșantion estimativ de 1 023 persoane. Datele urmează a fi colectate de la următoarele tipuri de beneficiari: întreprinderi mici și mijlocii (IMM), tineri antreprenori (TA), micro-antreprenori (membri ai Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEI), persoane fizice și juridice beneficiari de instruiri în domeniul agriculturii conservative (instruiri AC), beneficiari de granturi pentru procurarea tehnicii agricole la aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului, beneficiari de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi, beneficiari de granturi pentru înființarea fîșiilor de protectie, beneficiari ai proiectelor de infrastructură finanțate.

 

Prestatorul de servicii selectat în bază de concurs, în baza listelor, chestionarelor și bazelor de date furnizate de către UCIP IFAD va lua legătura cu beneficiarii proiectului și va colecta datele necesare pentru monitorizarea anuală.

Sarcini şi responsabilități:

Compania de consultanță va avea următoarele sarcini:

 • Recepționarea listelor de beneficiari, chestionarelor și bazelor de date (SPSS) cu informația baseline din partea departamentului M&E și studierea acestora;
 • Efectuarea unei campanii de informare a beneficiarilor despre necesitatea raportării anuale și expedierea chestionarelor (în cazul beneficiarilor IMM, TA, beneficiari de granturi pentru procurarea tehnicii agricole la aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului, beneficiari de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi, beneficiari de granturi pentru înființarea fîșiilor de protectie, beneficiari ai proiectelor de infrastructură finanțate);
 • Colectarea de date prin intermediul interviurilor telefonice de la beneficiarii AEI și beneficiarii instruirilor în domeniul AC;
 • Colectarea chestionarelor completate de către beneficiarii (în cazul beneficiarilor IMM, TA, beneficiari de granturi pentru procurarea tehnicii agricole la aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului, beneficiari de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi, beneficiari de granturi pentru înființarea fîșiilor de protectie, beneficiari ai proiectelor de infrastructură finanțate);
 • Introducerea datelor colectate în bazele de date furnizate de către UCIP IFAD;
 • Efectuarea verificărilor de calitate a datelor introduse;
 • Finalizarea bazelor de date și furnizarea către UCIP IFAD;
 • Întocmirea unui raport de activitate;

 

    Cerințe minime de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze serviciile solicitate;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul intervievării și colectării de date cantitative și calitative;
 • Experiență de operare cu baze de date în programele Excel și SPSS;
 • Echipă de persoane calificate în intervievere și colectarea datelor, scrierea rapoartelor;
 • Cel puțin un membru al echipei de bază să fie cunoscător de limbă engleză și rusă.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

 1. 1.      1. Experiența generală a companiei;

60

1.1. Experiența de activitate a companiei (numărul anilor de experiență în domeniul colectării de date);

minim acceptabil 5 ani;

1.2. Experiență în intervievare și colectare de date (numărul de contracte ce includ colectare de date din ultimii 3 ani);

minim acceptabil 3 contracte;

30

 

30

2.   Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate*

40

2.1. Liderul echipei

2.2. Expert cu experiență în baze de date SPSS și Excel

2.3. Echipa de colectori și interviatori (numărul de persoane)

minim acceptabil 4 persoane;

15

15

10

*Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, și numarul anilor de experiența in domeniu

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare Bazată pe Calitate-cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

 • Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/ Servicii de consultanță, Licitația 70/19 PRRECI.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 15 noiembrie 2019, ora 14:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

În atenția: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md