Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

UCIP IFAD anunță concurs pentru procurarea lucrărilor civile privind construcția sistemului de irigare în s. Grimăncăuți, r-nul Briceni.

 


 

 

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru: ,,Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în  s. Grimăncăuți, r-nul Briceni”.

 

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Beneficiar: MF-TR Chisinau - bugetul de stat, Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD
  • Cod fiscal:1008601001038
  • Banca beneficiara: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
  • BIC: TREZMD2X
  • Cod IBAN MDL: MD45TRPIAA145150D15465AC
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Modelul cererii poate fi descărcat accesînd pagina www.ucipifad.md, rubric ,,Achizitii”/ Servicii non-consultanță, nr. licitației 06/20 PRR

 

Cerințe minime:       

1)     Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 16,8 mln MDL;

2)     Experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%);

3)     Diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

4)     Propuneri pentru disponibilitatea echipamentului esenţial (propriu, leasing, chiria, etc.) enumerat în Datele despre Licitație.

 

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent  (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor;

(b) diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

(c) Bilanţul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică;

(d) Formularul standard al ofertei;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor -obligatoriu;

(f) Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanţia de participare la licitaţie;

(h) Aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

(i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor;

(j) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

(k) Declarație privind situaţia personală a operatorului economic și alte documente adiționale.

 

Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, grupul de lucru al  Autorităţii contractante  se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia  (procura) anexată la ofertă.

 

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătura şi ştampila.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 10 martie 2020, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Attn: Grigore Shibko, Consultant în procurări, of.  1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md