Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția drumului din beton

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Beneficiar: MF-TR Chisinau - bugetul de stat, Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD
  • Cod fiscal:1008601001038
  • Banca beneficiara: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
  • BIC: TREZMD2X
  • Cod IBAN MDL: MD45TRPIAA145150D15465AC
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Detaliile privind cerințele minime, documentele obligatorii pentru a fi prezentate și modelul cererii poate fi descărcat în rubrica Achiziții, Licitația 46/20 PRR.

 

Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding) specificată în Manualului de Procurări IFAD (septembrie 2010);

 

Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, grupul de lucru al  Autorităţii contractante se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia (procura) anexată la ofertă.

 

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătura şi ştampila.


Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

 

Nu vor fi admise la concurs companiile care: nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD,  au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD,  sunt în conflict de interese cu Grupul-client - Primăria satului s.Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei, agenţi economici, locuitori ai satului.

 

UCIP IFAD îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.

 

Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora şi în ordinea cronologică a recepționării.

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 23 septembrie 2020, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Attn: Nicolae Babără, Consultant în procurări, of.  1303, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md